Błękitna FlagaKryteria dla kąpieliskProces certyfikacjiCzęste pytania

Błękitna Flaga

Błękitna Flaga jest to międzynarodowy program zainicjowany przez Fundację Edukacji
Ekologicznej (Foundation for Environmental Education – FEE) w 1985 r. Fundacja Edukacji
Ekologicznej z siedzibą w Kopenhadze zrzesza organizacje, pełniące funkcję koordynatorów
programu w danym kraju.
Błękitna Flaga jest programem realizowanym w celu promowania ekologii, ochrony
środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w miejscowościach nadmorskich, w otoczeniu
kąpielisk i przystani jachtowych. Program ten spełnia także ważną rolę zwiększania
świadomości ekologicznej turystów oraz społeczności lokalnych.
Kąpieliska i mariny wyróżnione Błękitną Flagą spełniają kryteria z zakresu:
• jakości wody.
• działań na rzecz edukacji ekologicznej.
• zarządzania środowiskowego
• bezpieczeństwa oraz jakości prowadzonych usług.
Obiekty wyróżnione Błękitną Flagą możemy rozpoznać po powiewającej nad nimi Błękitnej
Fladze oraz tablicy informacyjnej umieszczonej w centralnym punkcie kąpieliska lub mariny.
Program Błękitna Flaga obejmuje także indywidualne łodzie. Łodzie wyróżnione w
programie oznaczone są proporczykiem z Błękitną Flagą.
W sezonie 2016 przyznano 4271 Błękitnych Flag w 49 krajach.
Więcej informacji na oficjalnej stronie programu w Polsce: www.blekitnaflaga.org

Kryteria dla kąpielisk

Edukacja ekologiczna i informacja
 1. Informacje na temat Programu Blue Flag powinny zostać udostępnione na tablicy informacyjnej,
 1. Informacje na temat działań z zakresu edukacji ekologicznej powinny być   udostępnione i promowane wśród użytkowników plaży,
 2. Informacja o stanie jakości wody w kąpielisku powinna być udostępniona,
 3. Informacje na temat lokalnych ekosystemów i zjawisk przyrodniczych muszą zostać udostępnione.
 4. Mapa kąpieliska przedstawiająca obiekty zlokalizowane na plaży powinna zostać udostępniona.
 5. Regulamin korzystania z kąpieliska powinien być udostępniony, a regulacje prawne dotyczące kąpieliska powinny być dostępne dla zainteresowanych.
Stan jakości wody
 1. Kąpielisko musi spełniać wymogi dotyczące częstotliwości oraz sposobu pobierania próbek wody.
 2. Kąpielisko musi spełniać standardy i wymagania dotyczące jakości wody.
 3. Zrzuty wód przemysłowych, deszczowych czy też ścieków nie mogą zanieczyszczać obszaru kąpieliska.
 4. Kąpielisko musi spełniać wymagania programu Błękitna Flaga związane z mikrobiologicznym zanieczyszczeniem wody bakteriami kałowymi (E. coli) oraz enterokoków kałowych/streptokoków.
 5. Kąpielisko musi spełniać wymagania programu Błękitna Flaga związane z fizykochemicznymi właściwościami wody.
Zarządzanie środowiskowe
 1. Samorząd lokalny lub operator kąpieliska powinien ustanowić zespół zarządzania środowiskowego.
 2. Samorząd oraz zarządca kąpieliska powinien zarządzać kąpieliskiem zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami.
 3. Zarządzanie obszarami wrażliwymi przyrodniczo.
 4. Kąpielisko powinno być utrzymane w czystości
 5. Glony oraz inne naturalne odpady powinny pozostać na plaży do rozkładu.
 6. Kąpielisko jest wyposażone w odpowiednią ilość właściwie utrzymanych i regularnie opróżnianych pojemników na odpady.
 7. Kąpielisko jest wyposażone w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
 8. Kąpielisko jest wyposażone w odpowiednią ilość utrzymywanych w czystości urządzeń sanitarnych.
 9. Toalety oraz urządzenia sanitarne muszą być utrzymane w czystości.
 10. Toalety oraz urządzenia sanitarne muszą spełniać wymagania dotyczące odprowadzania ścieków.
 11. Na plaży powinien obowiązywać zakaz wjazdu pojazdów i obozowania bez zezwolenia oraz zakaz wysypywania odpadów.
 12. Wprowadzanie na plażę psów i innych zwierząt domowych powinno być ściśle kontrolowane.
 13. Wszystkie budynki i urządzenia na terenie kąpieliska powinny być właściwie utrzymane.
 14. Morskie i słodkowodne wrażliwe siedliska (takie jak rafa koralowa, trawa morska) występujące w sąsiedztwie kąpieliska powinny być monitorowane.
 15. Środki transportu zrównoważonego powinny być promowane w pobliżu kąpieliska
Bezpieczeństwo i infrastruktura
 1. Odpowiednia liczba ratowników oraz sprzętu ratowniczego powinna być zapewniona na kąpielisku.
 2. Środki pierwszej pomocy muszą być dostępne na plaży.
 3. Kąpielisko jest objęte planami reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych powodujących zanieczyszczenie środowiska.
 4. Kąpielisko musi być zarządzane w taki sposób, aby zapobiegać konfliktom/wypadkom pomiędzy różnymi użytkownikami plaży.
 5. Na kąpielisku muszą zostać zachowane środki bezpieczeństwa w celu ochrony użytkowników plaży.
 6. Na kąpielisku powinny być dostępne zasoby wody pitnej.
 7. Co najmniej jedno kąpielisko z Błękitną Flagą w gminie powinno być wyposażone w wejście oraz infrastrukturę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Proces certyfikacji

 • Nadsyłanie aplikacji do programu Błękitna Flaga – zazwyczaj do końca stycznia każdego roku

 

 • Zebranie Jury Krajowego m.in. w celu przedstawienia nadesłanych aplikacji – zazwyczaj w pierwszej połowie lutego każdego roku

 

 • W wyniku obrad Jury Krajowego rekomendowane do otrzymania Błękitnej Flagi obiekty deklarowane są do Fundacji Edukacji Ekologicznej (Foundation for Environmental Education) w Kopenhadze

 

 • Zebranie Jury Międzynarodowego i ogłoszenie przyznanych Błękitnych Flag na dany sezon – zazwyczaj w maju każdego roku

Częste pytania

Jesteśmy zainteresowani certyfikatem ekologicznym Błękitna Flaga, ale …

Nie potrafimy zidentyfikować u siebie działań z zakresu edukacji ekologicznej
Jest to często występująca wątpliwość wśród obiektów przystępujących po raz pierwszy do programu Błękitna Flaga. Zazwyczaj jednak wśród aktywności danej gminy lub partnerów można z łatwością wskazać pięć rodzajów aktywności z zakresu edukacji ekologicznej.
Czy kąpielisko z Błękitną Flagą musi mieć udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Nie wszystkie kąpieliska z Błękitną Flagą muszą mieć udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. W przypadku,kiedy dane kąpielisko nie ma tego rodzaju udogodnień na tablicy informacyjnej wskazujemy najbliższe kąpielisko z infrastrukturą dla osób z niepełnosprawnościami.
Czy kąpielisko z Błękitną Flagą powinno być wyposażone w infrastrukturę, jak bary, zjeżdżalnie itd.
Nie ma takiego wymogu. Błękitną Flagą mogą być także wyróżnione naturalne, zaciszne kąpieliska.