Błękitna FlagaKryteria dla marinProces certyfikacjiCzęste pytania

Błękitna Flaga

Błękitna Flaga jest to międzynarodowy program zainicjowany przez Fundację Edukacji
Ekologicznej (Foundation for Environmental Education – FEE) w 1985 r. Fundacja Edukacji
Ekologicznej z siedzibą w Kopenhadze zrzesza organizacje, pełniące funkcję koordynatorów
programu w danym kraju.
Błękitna Flaga jest programem realizowanym w celu promowania ekologii, ochrony
środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w miejscowościach nadmorskich, w otoczeniu
kąpielisk i przystani jachtowych. Program ten spełnia także ważną rolę zwiększania
świadomości ekologicznej turystów oraz społeczności lokalnych.
Kąpieliska i mariny wyróżnione Błękitną Flagą spełniają kryteria z zakresu:
• jakości wody.
• działań na rzecz edukacji ekologicznej.
• zarządzania środowiskowego
• bezpieczeństwa oraz jakości prowadzonych usług.
Obiekty wyróżnione Błękitną Flagą możemy rozpoznać po powiewającej nad nimi Błękitnej
Fladze oraz tablicy informacyjnej umieszczonej w centralnym punkcie kąpieliska lub mariny.
Program Błękitna Flaga obejmuje także indywidualne łodzie. Łodzie wyróżnione w
programie oznaczone są proporczykiem z Błękitną Flagą.
W sezonie 2016 przyznano 4271 Błękitnych Flag w 49 krajach.
Więcej informacji na oficjalnej stronie programu w Polsce: www.blekitnaflaga.org

Kryteria dla marin

Edukacja ekologiczna i informacja
 1. Użytkownicy mariny powinni mieć dostęp do informacji na temat lokalnych ekosystemów oraz obszarów cennych przyrodniczo
 2. Na terenie mariny powinien być wywieszony regulamin korzystania z mariny oraz przepisy prawa regulujące funkcjonowanie mariny i terenów przyległych
 3. Informacje na temat programu i/lub kryteriów Błękitnej Flagi powinny być dostępne na tablicy informacyjnej
 4. Zarząd mariny jest odpowiedzialny za organizację minimum trzech zajęć z zakresu edukacji ekologicznej dla użytkowników i pracowników
 5. Marina oferuje Indywidualną Błękitną Flagę dla właścicieli łodzi
Zarządzanie środowiskowe
 1. Komisja powołana przez zarząd mariny odpowiada za system zarządzania środowiskowego oraz regularne przeprowadzanie audytów środowiskowych mariny
 2. Marina powinna mieć określoną politykę oraz plan środowiskowy. Plan powinien obejmować gospodarkę wodną, gospodarkę odpadami, zużycie energii, sprawy bezpieczeństwa i zdrowia oraz używanie produktów przyjaznych środowisku
 3. Marina powinna być wyposażona w odpowiednie pojemniki na odpady niebezpieczne, które będą odbierane przez licencjonowaną firmę i utylizowane w licencjonowanym zakładzie do utylizacji odpadów niebezpiecznych
 4. Marina powinna być wyposażona w odpowiednią liczbę właściwie utrzymanych i regularnie opróżnianych koszy/kontenerów na śmieci. Odpady są odbierane przez licencjonowaną firmę i utylizowane w licencjonowanym zakładzie
 5. Marina powinna być wyposażona w pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych, takich jak butelki, puszki, papier, plastik oraz odpady organiczne
 6. Marina powinna być wyposażona w pompę wody z dna łodzi
 7. Marina powinna być wyposażona w pompę ścieków z toalet łodzi
 8. Wszystkie budynki i urządzenia powinny być właściwie utrzymane i zgodne z wymogami prawa krajowego. Zabudowanie mariny powinno być dobrze zintegrowane z otoczeniem naturalnym
 9. Marina powinna być wyposażona we właściwe, czyste i dobrze oznaczone urządzenia sanitarne, łącznie z urządzeniami natryskowymi, umywalkami i kranami z wodą pitną. Ścieki powinny być usuwane w sposób kontrolowany i kierowane do oczyszczalni ścieków
 10. Jeżeli na terenie mariny znajduje się warsztat napraw oraz myjnia łodzi, żadne zanieczyszczenia nie mogą dostać się do systemu kanalizacji, do gruntu oraz wody lub otoczenia naturalnego mariny
 11. Zarząd mariny powinien promować zrównoważony transport
 12. Ruch oraz parkowanie pojazdów silnikowych jest dozwolony jedynie w miejscach do tego celu wyznaczonych
Bezpieczeństwo i infrastruktura
 1. Na terenie mariny powinny być dostępne środki pierwszej pomocy, sprzęt ratowniczy oraz sprzęt gaśniczy, który powinien być zatwierdzony przez odpowiednią instytucję państwową
 2. Marina powinna posiadać plany postępowania w sytuacjach awaryjnych, takich jak zanieczyszczenie środowiska, pożar czy wypadek
 3. Na terenie mariny powinny znajdować się tablice informacyjne jak unikać sytuacji niebezpiecznych
 4. W miejscu cumowania statków powinna być dostępna woda oraz prąd, instalacje powinny być zgodne z ustawodawstwem krajowym
 5. Marina powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 6. Na terenie mariny powinna znajdować się mapa z zaznaczonymi elementami wyposażenia mariny
Jakość wody
 1. Woda w marinie powinna być wizualnie czysta bez żadnych zanieczyszczeń, np. oleju, śmieci, ścieków

Proces certyfikacji

 1. Nadsyłanie aplikacji do programu – zazwyczaj do końca stycznia każdego roku
 2. Zebranie Jury Krajowego m.in. w celu przedstawienia nadesłanych aplikacji.
 3. Przesłanie deklaracji o liczbie kąpielisk i marin zgłoszonych w Polsce w programie Błękitna Flaga do sekretariatu w Kopenhadze,
 4. Ewaluacja nadesłanych aplikacji – zazwyczaj do końca lutego każdego roku,
 5. Zebranie Jury Międzynarodowego i ogłoszenie przyznanych Błękitnych Flag na dany sezon – zazwyczaj na początku maja każdego roku

Częste pytania

Jesteśmy zainteresowani certyfikatem ekologicznym Błękitna Flaga, ale …

Nie posiadamy polityki środowiskowej
Pomagamy opracować politykę środowiskową. Mamy odpowiednie doświadczenie w tym zakresie.
Czy kąpielisko z Błękitną Flagą musi mieć udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Nie wszystkie kąpieliska z Błękitną Flagą muszą mieć udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. W przypadku,kiedy dane kąpielisko nie ma tego rodzaju udogodnień na tablicy informacyjnej wskazujemy najbliższe kąpielisko z infrastrukturą dla osób z niepełnosprawnościami.
Czy kąpielisko z Błękitną Flagą powinno być wyposażone w infrastrukturę, jak bary, zjeżdżalnie itd.
Nie ma takiego wymogu. Błękitną Flagą mogą być także wyróżnione naturalne, zaciszne kąpieliska.